# عید

میخوام که با تو باشم

سلام سلامی چو بوی خوش آشنایی                                بر آن مردم دیده روشنایی سلامی چو نور دل پارسایان                                  بر آن شمع خلوتگه پارسایی بعد ... ادامه مطلب
/ 4 نظر / 4 بازدید