ز ن د گ ی

در قلب و روح من جريان زندگی متوقف شده است .

گويی اينهمه آدم اطرافم بی شکل و بی رنگ و بی بو شده اند

فکر می کنم  همه گويی تلاش می کنند نگاهشان به جسم بی روح من دوخته نشود.

اين روزها زندگی معنی خود را از دست داده است

زندگی ؟؟معنی ؟؟اصلا مگر زندگی معنايی هم داشت که آنرا از دست بدهد؟

فکر می کنم !! من اين روزها زياد فکر می کنم . فکر می کنم من در تمام عمر به هيچ حيوانی آزار نرسانده ام تا چه برسد به انسان . پس چرا انسانها اينطور بی رحمانه روح مرا  زخمی می کنند چرا اينطور بی تفاوت و بی قيد بدون هيچ ترسی از شکسته شدن روح به آن ضربه می زنند  . انسانهای جلب !!!!!!

 

اين متن رو از يکی از ........... گرفتم

آخه آدمی که اين نظرش راجع به زندگی باشد بايد هم ........ـش رو بذارن به حراج

شما چی ميگيد ؟ سبز باشيد

/ 1 نظر / 17 بازدید
برابری

رتبه مبخواهی چو خورشيد از خلايق دور باش سايه از همراهی مردم به خاک افتاده است