از کتاب باران خلاف نیست نوشته کورش علیانی :

اگر کسی از درخت زردآلو بپرسد «از وقتی که هسته بودی تا الآن که درخت شده ای چی از همه بیشتر به ت سخت گذشته ؟» خواهد گفت :«یکی آن زمستان اولی که سرما شد و یخبندان شد و یخ پوستم را ترکاند یکی هم آن سال که باغبان آمد و با نیش چاقویش پوستم را چاک داد و پیوند زد».

راست میگوید به ش سخت گذشته ،حواسش هم نیست که اگر آن سرما و یخبندان نبود و پوستش را نمیترکاند توی باغچه می پوسید و اگر هم آن نیش چاقو نبود تا دنیا دنیاست بی بار می ماند.