دعوت نامه "جشنواره فرهنگی نفس" و "جشن نفس

 آنانکه رفتنشان آغازی برای دیگران شد ، شایسته تقدیرند

دوست و همراه گرامی :و آنگاه که در این تاریکی سخاوتی می درخشد و به لطف نیتی پاک، قلبی از اندوه و نفسی از شماره خارج می شود.در آن هنگام تولدی دیگر در پیش است و شادی و نشاطی وصف ناپذیر از شروع زندگی دوباره و این رسالت سنگین ماست که :جوانمردی راسخاوت رابزرگواری راو حیات راجشن بگیریم و این آغاز فرخنده را فریاد کنیم.باشد که طنین فریاد این تولد، سکوت بیماران نیازمند را بشکافد و هم صدایی من و تو در این میان آغازی باشدبر...

اگر به زندگانی ابدی عقیده ای دارید و دوست دارید بعد از مرگ (البته بعد از 1200 سال) هنوز نفس بکشید لینک زیر جایگاه خوبیه

جشنواره فرهنگی نفس