امشب شب نوازش بندگان در باران رحمت الهیست

وای بر من اگر تر نشوم.

التماس دعا