«ای خدای من! من امید به تو را بر امید به غیر تو ترجیح دادم. پناه آوردن به تو را جایگزین پناه بردن به دیگران کردم و می دانم اگر کسی به سوی تو بیاید ، راه نزدیک است......»

«ای پروردگار من ! بین من و گناهی که نمی گذارد ملازم با اطاعت تو باشم ، جدایی بینداز»