بشر می تونه
قله ای از قلل بی شماری رو که در مسیرش
روی این کوه هست انتخاب کنه و به طرفش صعود کنه

یکی از مسیری بالا می ره که قله اش          دیدار خداست

یکی از مسیری بالا می ره که قله اش           بهشته
یکی از مسیری بالا می ره که قله اش نهایت عجب و منیته
یکی از مسیری بالا می ره که قله اش نهایت نوعدوستیه
یکی از مسیری بالا می ره که قله اش نهایت ثروت مادیه
یکی از مسیری بالا می ره که قله اش نهایت ثروت معنویه
یکی از مسیری بالا می ره که قله اش نهایت سعادته
یکی از مسیری بالا می ره که قله اش نهایت رذالته

یکی از مسیری بالا می ره که قله اش نهایت علمه
یکی از مسیری بالا می ره که قله اش نهایت جهله
یکی از مسیری بالا می ره که قله اش نهایت خداپرستیه
یکی از مسیری بالا می ره که قله اش نهایت خودپرستیه
یکی از مسیری بالا می ره که قله اش نهایت خودیابیه
یکی از مسیری بالا می ره که قله اش نهایت خودفروشیه
یکی از مسیری بالا می ره که قله اش نهایت معرفته
یکی از مسیری بالا می ره که قله اش نهایت ظلالته
یکی از مسیری بالا می ره که قله اش نهایت غروره
یکی از مسیری بالا می ره که قله اش نهایت سرشکستگیه
یکی از مسیری بالا می ره که قله اش نهایت ...
یکی از مسیری بالا می ره که ...
یکی از مسیری...
یکی ...
...
..
.

شما چي ؟

جزء كدوم دسته هستيد و يا با كدوم دسته دوست داريد همراه باشيد؟